Kontakt
 
 
O podjetju PLANIRANJE d.o.o CELJE
 

Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje deluje že več kot 55 let kontinuirano v različnih organizacijskih oblikah. Je družba z omejeno odgovornostjo v večinski lasti zaposlenih delavcev.

Deluje v lastnih poslovnih prostorih v Celju. Za investitorje: državo, občine, pravne in fizične osebe izdeluje prostorsko in tehnično dokumentacijo.

Z raznoliko izobrazbeno strukturo zaposlenih je zagotovljena interdisciplinarna sestava projektnih skupin. Po potrebi sodelujemo z zunanjimi sodelavci, ki jih vključujemo v projekte.

Podjetje je za Ministrstvo za okolje, prostor in energijo izdelalo več različnih študij, raziskovalnih nalog in strokovnih podlag za republiški prostorski plan (Študija ranljivosti okolja za področje kmetijstva in za področje gozdarstva, Zasnova prostorskega razvoja vodnega in obvodnega prostora).

 
Dejavnosti družbe
 
Prostorsko planiranje
- izdelava strokovnih podlag in primerjalnih študij za prostorske
akte na ravni občine, regije in države
- izdelava strateških prostorskih aktov na ravni občine in regije

Urbanistično in krajinsko načrtovanje
- izdelava izvedbenih prostorskih aktov: prostorski redi občin,
državni in občinski lokacijski načrti, zazidalni in ureditveni načrti,
prostorsko ureditveni pogoji

Projektna in tehnična dokumentacija za objekte in zunanje ureditve
- izdelava projektov za vse vrste objektov
- izdelava projektov krajinske arhitekture, zunanje ureditve
- izdelava projektov prometne in komunalne infrastrukture

Varstvo okolja
- izdelava študij ranljivosti, celovitih presoj vplivov na okolje in
poročil o vplivih na okolje

Svetovanje investitorjem
- v zvezi z urejanjem prostora
- pri pridobovanju projektne in tehnične dokumentacije
- pri pridobivanju gradbenih dovoljen
 
 
 
 
     
© 2006 Planiranje d.o.o. Vse pravice pridržane.
Oblikovanje: Razvojni Center IRC